مدیریت ریسک

در تعریف مدیریت ریسک میتوان گفت شناسائی ریسکها و تفکیک ریسکهای بیمه پذیر از بیمه ناپذیر و ارائۀ پوشش و بیمه گر مناسب برای ریسکهای بیمه پذیر و ارائۀ راه کار مناسب برای ریسکهای بیمه ناپذیر است.

Author: Bahman Kairi Parvizi

I am graduated from E.C.O. College of Insurance in Insurance Management.

One thought on “مدیریت ریسک”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *